IV Pieter Nannes

IV Pieter Nannes


Pieter geboren in 1716, gedoopt op 22 november 1716. Overleden in 1791.

Pieter was de derde zoon van Nanne Pieters en Trijntje Sybes, ze hadden al twee keer een Pieter verloren de 1e werd geboren in 1710, de tweede in 1714.

 


Hij trouwde op  22 november 1750 met Teetske Jacobs. Zij was geboren begin 1721 en gedoopt op 16 febr. 1721. Overleden in 1801. Ze was een dochter van Jacob Mients en Tiertje Fockens.

 

Pieter en Teetske kregen 7 kinderen:

Ook zij kregen te maken met kindersterfte.

Trijntje, geboren te Drogeham op 6 februari 1752, gedoopt op 5 maart. Ze werd maar bijna vier jaar, zie onder.

Nanne, geboren te Drogeham op 24 januari 1754, gedoopt op 3 maart. Hij werd maar twee jaar, zie onder.

Jacob, geboren te Drogeham op 6 juli 1755, gedoopt op 3 augustus. Hij overleed op 11 september 1830. 

Trijntje, geboren te Oostereer op 7 april 1757, gedoopt te Drogeham op 10 mei. Overleden te Drogeham op 11 oktober 1809. 

Nanne, geboren te Drogeham op 18 maart 1759, overleden op 29 april 1759.

Nanne, geboren te Drogeham op 24 mei 1760, gedoopt op 22 juni. 

Fokke, geboren te Drogeham op 3 april 1763. Hij overleed op 5 april 1838. Is nr. V.

 

1756: zoontje Nanne overleed aan kinkhoest.


1756:

 

1756: ook dochtertje Trijntje overleed aan ‘kinkhoest en zware koortsen’ op 13 januari. Ze werd begraven op 20 januari 1756.

 

1758: informatie over Pieter Nannes via K. de Boer:

Inbrekers.

In de nacht van 15 op 16 nov. 1758 is er ingebroken bij Pieter Nannes. Toen Pieter de inbraak ontdekte, vertelde hij het aan zijn vrouw met de woorden "Onze goed is bijna alle uit de winkel gestolen". Zijn vrouw was toen met "veel alteratie" (ontsteltenis) opgestaan. De dieven hebben o.a. een stuk swarte sarjes (serge, wollen stof) meegenomen, dat Pieter kort geleden in Leeuwarden had gekocht. Na de inbraak is Pieter met anderen op zoek gegaan om de dieven op te sporen. Op een stuk land oostelijk van de Lauwers achter het huis van de jood Abraham Levi te Kortwoude onder Surhuizum zijn de gestolen goederen gevonden, maar Abraham ontkende elke betrokkenheid en werd hiervoor niet veroordeeld. 

 

Hier het verhaal zoals het in ‘kerfstokjes’ staat:

 



   

Mooi ook de ondertekening van het verslag door Pieter (Pijter)


1759:

 

 

1759:


Op 8 mei doet Pieter belijdenis van zijn geloof:

 

 

Welke diaconie moet bijstand geven?

Pieter Nannes was één van de twee diakenen die namens de diaconie van Drogeham in 1766 betrokken was bij de procedure tegen de diaconie van Augustinusga over de vraag welke diaconie de kinderen van wijlen Lykele Jans en het gezin van Hendrik Roels moest onderhouden. Daarvoor was bepalend tot welk dorp hun woningen behoorden. Drogeham was van mening dat de huizen van deze beide gezinnen onder Augustinusga vielen maar de diaconie van Augustinusga dacht daar anders over.

De rechter stelde de diaconie van Drogeham-Harkema-Opeinde in het ongelijk, zodat zij de betrokkenen moest onderhouden.

Hier het verhaal zoals het in het boekje ‘kerfstokjes’ staat:

 


 

Pieter Nannes was in de tweede helft van de 18e eeuw koopman in wollen stoffen, damast, bont en zijde en had daarnaast een winkel in Drogeham op het adres De Buorren 22. Daarnaast was hij ook boer. In 1758 molk Pieter twee koeien en in 1778 had Pieter drie koeien, één rier en 10 lopenstal (ruim 3 ha) bouwland. 



Pieter Nannes heeft gewoond in dorpskern van Drogeham, nu Buorren 22.

In de loop der jaren heeft Pieter Nannes meerdere landerijen gekocht.

In 1766 kocht hij ruim 1 ha petland (uitgeveend land) onder Drogeham en in 1767 kocht hij samen met Wytze Jans een paar percelen bouwland en weiland.

In 1770 heeft Pieter Nannes van de fam. Van Haersma een kavel land gekocht tussen de grietenijgrens en de Tilleweg. Pachter was Fokke Ages, die tot Petri 1771 het huurrecht had.

Dit is een deel van de boerderij stem 23/24, die toen in delen verkocht is.

Deze vroegere boerderij lag ten zuidwesten van Tillewei 13 en 15. Pieter Nannes gebruikte dit land zelf in 1778 en 1788.


1778. Nog een inbraak bij Pieter en Taetske.

Andries Hendriks en Ringer Hendriks, broers van De Westereen, en een dorpsgenoot Buwe Eelkes zwierven door Friesland en Groningen en hebben overal gestolen, o.a. een paard in Midwolde. Bij het huis van Pieter Nannes heeft Andries Hendriks in 1778 twee ramen van het voorhuis en van de winkel vernield in een poging geld te stelen. Er is echter geen geld gevonden. Pieter, koopman, 62 jaar oud, en zijn dochter Trijntje, 21 jaar oud, legden voor de rechtbank een getuigenis af. Andries en de zijnen werden veroordeeld voor ongeveer 11 diefstallen. 


Hier een transcriptie van het proces verbaal, met dank aan Simon Hoeksma:


De inbraak bij Pieter Nannes en Taetske Jacobs (2)

 

In 1778 werden diverse boeren en burgers in Drogeham bezocht door inbrekers. Ook Pieter en Taetske werden bezocht. Daarnaast werd ook de broer van Pieter, Gerben Nannes met een ‘bezoekje vereerd’. Hieronder volgt een gedeelte van het proces verbaal. 

 

Praeparatoire informatien genomen bij de mederegter J. van der Merk als verordineerde Commissaris uit den gerechte van Achtkarspelen, geassesteert met de geëdigde clercq ter secretarie van den selven deele. 

 

Pytter Nannes coopman in de Drogeham oud in ’t 62e jaar, geciteert, geëdigd en geëxamineert, verclare de waarheit te wesen, dat ’s nagts tuschen den 27 en 28 deses ten mijnen huise twee glasruiten uit ’t bovencausijn dat in ’t voorhuis en winkel in de stelp is, sijn uitgebroken, en dat ’t selve causijn boven anders geen sluitinge voor was dan alleen glasen in looden; en dat anders dat causijn gesloten wierde met hauten vensters die so geopent sijn sullende niet de hand door die twee uitgebrokene ruiten getast sijn dat heel wel te doen is geweest. Dog dat mij niet ontstolen is, en sijn mij de dader of daders onbekent,  sloot na voorlesinge, inkennisse mijn hand den 29 januari 1778. (was getekent) Pijter Nannes.

 

Trijntie Pijtters jonge dochter van Pijtter Nannes in de Drogeham oud in ’t 21e jaar geciteert, geëdigd en geëxamineert, verclare de waarheit te wesen, dat ’s nagts tuschen den 27 en 28 deses ten onsen huises uit ’t causijn in de winkel is uitgebroken twee glasruiten boven de middeldorpel van dat causijn dat boven de dorpel anders geen sluitinge was als glasen in lood, en onder niet hauten vensters en glasramten, welke glasramt en hauten venster so gemakkelijk hand geopend werden, gelijk ik den 28 ’s morgens gemelde hauten venster en raamt open heb gevonden welk ’s avonts tevoren door mij wel was toegemaakt, dog dat ons niet ontstolen is en mij de dader of daders onbekent, sloot na voorlesinge, inkennisse mijn hand den 29 januari 1778. (was getekent) Trijntie Pijters.

 

Gerben Nannes huisman in de Drogeham oud in ’t 51e jaar geciteert, geëdigd en geëxamineert, verclare de waarheit te wesen, dat ’s nagts tuschen den 26 en 27 deses ten mijnen huise op de dorschvloer uit ’t causijn uit ’t glasraamt een ruit is uitgebroken om so door te tasten om ’t hauten venster daar nevens van de haak los te doen en openen en dat van deselve dorschvloer is gestolen ongeveer een halff lopen rogge die schoon stande in ’t halff lopen en enige rogge van de bult dog niet te kunnen seggen hoeveel, en de vijff selfs geraden boeresakken so mene gelettert, dat mij de dader of daders onbekent sijn; sloot na voorlesinge, inkennisse mijn hand den 29 januari 1778. (was getekent) Gerben Nannes.

 

Hendrik Jans arbeider in de Drogeham oud in ’t 34e jaar geciteert, geëdigd en geëxamineert, verclare de waarheit te wesen, alsoo ik bij Gerben Nannes als arbeider dorsch dat den 27en deses ’s morgens heb bevonden ten selven huise dat uit ’t glasvenster op de dorschvloer een ruit uitgebroken was en dat ’t hauten venster daar nevens open stonde sijnde dat hauten venster ’s avonds van tevoren door mij selve toegedaan en ’t ruit in ’t glasramt was nog heel en dat daar van de dorschvloer eenige rogge van de bult is gestolen en eenige rogge die in ’t halff lopen gestaan hadde, alsmede vijff boere selfs geraden sakken alle gelettert G:N: en daar onder een met rode letters en also enige sakken omgeset waren, stonden van de omgesette de letters onder; sloot na voorlesinge, inkennisse mijn hand den 29 januari 1778. (was getekent) Hendrik Jans.


(onderstand)

Aldus gedaan en verhoort inkennisse onse handen den 29 januari 1778. (was getekent) J. van der Merk; B. v.d. Kooi.

 

Accordeert met sijn originele inkennisse van ons Commissaris en gesworen clercq, den 30 januari 1778.

 

Informatien genomen bij het geregte van Agtkarspelen wegens diverse huis en vensterbraken, en daarbij gepleegde dieverij zoo te Drogeham als Surhuisterveen tusschen den 27en en 28en deses. 

 

30 januari 1778.

 

daders onbekent (in het stukje erboven worden wel daders genoemd)

 

Is hier op gerescribeerd ord: mod: met wijdere last, om zo veel doenlijk te doen ontdekken of ook eenige van de gestolene goederen na te speuren zijn, en ’t Hof daarvan behoorlijk te informeeren op den 31en januari 1778. 

Ter ordinatie van den Hove, N. Ferwerda, 1778.


In 1780 heeft Pieter Nannes de boerderij stem 25, nu ten zuiden van de huidige boerderij Tillewei 17, gekocht. Deze boerderij werd toen gepacht door Heerke Ryckles. In 1788 gebruikte Pieter Nannes ook deze boerderij zelf. Later werd zoon Fokke Pieters Hoeksma (V) daar boer. Na hem hebben er tot het einde van de 19e eeuw Hoeksma-nakomelingen op deze boerderij gewoond.

 


Roodomrand de boerderij, nu loopt daar de rondweg.

 

Na het overlijden van Pieter Nannes heeft zijn weduwe in 1794 de helft van de boerderij stem 17 te Drogeham, nu Pastorykamp 19, gekocht. Durk Pieters woonde daar in 1798 en 1805.

Maar volgens stemcohier 1788 was Pieter Nannes daar eigen boer, 1798 Pieter Nannes weduwe daar eigen boerin.

In 1762 was Pieter diaken en in 1782 ouderling. 

 



1790, blijkens deze aantekening in het kerkboek van de Hervormde kerk van Drogeham/Harkema Opeinde, deed Teetske pas op oudere leeftijd belijdenis van haar geloof. Op 30 mei 1790.

 

Pieter Nannes overleed in 1791.

 



 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Wie ben ik